Tất cả
tieu 70 sv1 vk mcs sx lv100 giáp tl...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 41m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
cung 112 sv3 vk13 tl4 yoroi tl5 sói...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 35m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Tiêu 69 vk+12 , full 89 , xe máy fu...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
240,000đ
kiem 116 sv4 vk mcs tl5 gt tl5 quần...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,240,000đ
tieu 60 sv4 học 8stn sói lv100 5sao...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
850,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 39m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
tieu 130 sv4 full tl sx lv100 5sao...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,800,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 39m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
kiếm 60 vkmcs -sx 3 sao tạm - nhiề...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
kiem 103 sv3 vk mcs tl6 gt+bùa tl6...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
vk tl 5 có skill 10x , 3 món 15 , 7...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,600,000đ
quạt 103 sv1 vk mcs tl7 yoroi tl5 c...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,250,000đ
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 37m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
quạt 97 sv1 gt tl6 yoroi tl6 học 11...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
670,000đ
Tieu
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,800,000đ
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ