Tất cả
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
Tiêu 69 vk12(tl5) full12 học 8stn...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
280,000đ
vk12 full 9 còn 10m yên
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
tiêu 130 9 món 16 - gần full tl9 -...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
26,000,000đ
Đao70 vk14 full1214 sói5s
Server: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
3,400,000đ
Kunai69 vk12 full89
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
CUNG 98 2 MÓN 15 2 MÓN 14 2 MÓN 12...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,100,000đ
KIẾM LV130 -GẦN FULL 14 - YOROI TL6...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
Kunai 83 vk12 full12 học 3 skn siê...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 51m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 40m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 47m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 52m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
180,000đ
vk tl4 , 9 món 12 ,1 món 10
Server: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
540,000đ