Tất cả
6 món 10 còn 4 món 9, 10m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
kunai 90 vk mcs sv3 còn 10lg 103m y...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
670,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,100,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 40m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
180,000đ
Quạt 67 set 6x+8,+9
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
140,000đ
Tieu
Server: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
Tieu
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 37m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Kunai
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,200,000đ
Kunai
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
900,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 37m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
kunai 80 sv1 vk14 tl4 gt tl3 học 8s...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
550,000đ
Quạt buff
Server: Sv6 - Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Vũ khí +14 đồ 7m14 3m12 , đồ 6mtl6...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
đao 122 sv2 9mtl sx lv100 5sao tl66...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
2,350,000đ